Regulament concurs Traieste sanatos cu LifeBox!

23 aprilie 2018 Concursuri


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE

“ Traieste sanatos cu LifeBox!”

Perioada de desfasurare a campaniei publicitare este 23.04.2018-11.05.2018.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORI

1.1.Organizatorii campaniei publicitare “ Traieste sanatos cu Life Box!” sunt:

FIT FOOD SRL,cu sediul social in Bucuresti, Bld. Bucurestii Noi, Nr.50A, Tronson A+C, camera1, ap.13, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/5972/2016, cod fiscal RO35996205,  avand cont bancar: RO14INGB0000999906996590 deschis la ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucuresti,  reprezentata legal de Radu Balaceanu, avand functia de Administrator,  in calitate de „Organizator

Si

AMPRENTA ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str.Octavian Goga, nr.42, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub numarul J12/2723/02.09.2013, cod fiscal RO27619166, cod IBAN deschis la Banca Transilvania Cluj Napoca: RO80 BTRL 0130 1202 U678 90XX, reprezentata prin administrator DECEBAL VICTOR COTOC, denumita in continuare „Co –Organizator”

1.2 Aria de desfasurare a campaniei publicitare: teritoriul Romaniei, pe postul de radio Impuls si Napoca FM.

1.3.Campania publicitara se va desfasura de catre Organizator .

Campania publicitara se va desfasura conform prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public in acord cu legislatia aplicabila in Romania pe website-ul www.radio-impuls.rosi www.napocafm.ro,sau la sediul Amprenta Advertising, str. Octavian Goga, Nr.42.

Decizia de derulare a campaniei publicitare conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

Participarea la aceasta campanie publicitara implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii la campanie.

Organizatorii (Organizatorul si Co-organizatorul) isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe Campania publicitara in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

SECTIUNEA 2.PERIOADA DE DESFASURARE CAMPANIE PUBLICITARA

Campania publicitara  “ Traieste sanatos cu Life Box”se va desfasura in perioada: 23.04.2018- 11.05.2015, la Radio Impuls intre 07:00-19:00 am si la radio Napoca FM in intervalul 07.00-10.00.

SECTIUNEA 3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CAMPANIA PUBLICITARA, DESCALIFICAREA

Participarea la Campania publicitara a participantilor atrage dupa sine acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului Regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

La această campanie poate participa orice persoană fizică rezidentă în România (aceasta înseamnă că pot participa atât cetăţeni români, cât şi străini), care a implinit varsta de 18 ani pana la 23 aprilie 2018, (data începerii  campaniei), posesoare a unei carti de identitate valide, cu care isi poate dovedi ulterior identitatea.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate Co-Organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si documentele puse la dispozitie de catre participanti, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Participantii la acesta campanie publicitara au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de acces la datele personale prelucrate, de modificare si actualizare a acestor date si de stergere a datelor personale. Exercitarea  acestor  drepturi  se  face  printr-o cerere  scrisa, pe adresa  S.C. Amprenta Advertising S.R.L.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată,  organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la Campania publicitara.

Nu este permisa participarea la aceasta campanie publicitara a angajaţilor Organizatorului, Co-organizatorului, precum  si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia celor mentionati mai sus.

Prin inscrierea la Campania publicitara fiecare participant garanteaza:

–   ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercitiu (conform prevederilor legale aplicabile);ca are peste 18 ani si este posesor al unui act de identitate valabil.

–   ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

–  ca detine mijloacele materiale/financiare necesare pentru suportarea impozitului pe venitul din premii (ce ar putea fi castigate in cadrul acestei Campanii Publicitare.

Participarea la Campania publicitara “Traieste sanatos cu LifeBox” implica acceptarea ca numele participantilor si castigatorilor sa poata fi facute publice si folosite in scop publicitar fara nici un fel de pretentii din partea participantilor. Pentru identificare, castigatorii vor prezenta  un document de identitate: pasaport, buletin de identitate sau carte de identitate.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL DE CAMPANIE PUBLICITARA

Mecanismul concursurilor are la baza anuntarea de parole de catre moderatorii emisunilor din intervalele in care acesta se desfasoara, parole pe baza carora participantii pot castiga pe loc premiul daca parola este validata .

Dupa anuntarea concursului si a parolei, la un interval variabil de timp ales de catre moderatori, asculatorii vor fi inviatati sa sune la numerelul 0264 406 342pentru concursurile pe radio Impuls, respectiv  la 0264 585 888pentru cele desfasurate pe Napoca FM si sa spuna care este parola anuntata. Primul ascultator care suna si raspunde corect castiga pe loc unul din premii, si anume un meniu personalizat LifeBox. Daca parola nu este validata de catre moderatori, se va lua urmatorul apel telefonic si procedura se va repeta pana cand va fi desemnat un castigator.

Persoanele desemnate in direct la Radio Impuls, respectiv Napoca FM ca fiind castigatori, vor fi contactati din nou, off-air, de catre Co-organizatori in aceeasi zi, pentru a stabili detaliile de intrare in posesia  premiilor castigate.

Un castigator poate castiga o singura data, un singur premiu in cadrul campaniei.

Castigatorii vor primi un cod unic pe baza caruia isi vor putea comanda online pe site-ul LifeBox.ro, meniul personalizat. Premiile, respectiv meniurile personalizate LifeBox vor fi livrate doar in orasele in care Organizatorul are disponibil acest serviciu, si in conditiile de livrare mentionate pe site-ul acestuia, respectiv: Bucuresti, Cluj, Ploiesti si Constanta.

Premiul nu este transmisibil , modificabil si nu se poate oferi contravaloarea acestuia in bani.

SECTIUNEA 5.  PREMIILE CAMPANIEI PUBLICITARE. VALOAREA ACESTORA

Premiile oferite in cadrul campaniei constau in 45 meniuri personalizate LifeBox pe radio Napoca FM si 75 meniuri personalizate LifeBox PE radio Impuls.

Valoarea unui premiu este cuprinsa intre 64- 85 ron.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR SI OBLIGATIILE

Pentru a intra in posesia premiului, castigatorul trebuie sa trimita Co-Organizatorului, in aceeasi zi in care a fost anuntat ca este castigator prin e-mail la adresaoffice@radio-impuls.roori prin fax la nr. 0264/354 894 o copie a actului de identitate.

Co – organizatorul va transmite datele castigatorului Organizatorului.

Co-Organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori de telefonie, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

Premiile acordate drept castig nu vor putea face obiectul unor reclamatii; In cadrul acestui concurs nu este posibila inlocuirea premiilor, premiile nu pot fi cedate catre terti. Revendicarile nejustificate de premii, falsurile si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei pentru organizator in solicitarea de daune interese.

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE

Impozitul pentru premii (daca este cazul), va fi retinut si virat de catre FIT FOOD SRL, in calitate de Organizator din premiul Castigatorului, in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

In conditiile in care premiul oferit castigatorilor are o valoare sub 600 lei, atunci acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 actualizata si modificata.

SECTIUNEA 8. DREPTUL LA CONTESTATIE

Participantii inregistrati la concursul “Traieste sanatos cu LifeBox!” pot exercita un drept la contestatie referitor la desemnarea castigatorilor, in termen de 24 de ore de la desemnarea acestora, prin inregistrarea contestatiei la adresa de mail office@radio-impuls.ro.

Contestatia depusa in teremenul de mai sus va fi judecata de catre o Comisie desemnata de Organizator  si Co-organizator, in termen de 72 de ore de la inregistrarea acesteia, rezultatul deliberarii fiind trimis prin mail contestatorului  si afisat pe site-ul Radio Impuls.

In cazul in care rezultatul deliberarii este de natura sa duca la nevalidarea unui castigator si sa confere premiul altuia, acesta va fi anuntat imediat pe post.

In cazul in care datele de contact nu sunt corecte si pun in inposibilitate transmiterea unui raspuns , Radio Impuls va face dovada ttransmiterii acestuia prin intermediul raportului de expediere prin e-mail generat automat de programul folosit.

In cazul admiterii contestatiei se invalideaza castigatorul si se continua concocursul, din punctul in care acesta a fost intrerupt ca urmare a desemnarii castigatorului invalidat.

In cazul in care petentul nu este multumit de raspunsul primit sau de modalitatea de solutionare a contestatiei, acesta are posibilitatea de a se adresa instantelor judecatoresti competente, respectiv cele din Cluj-Napoca.

SECTIUNEA 9. OBSERVATII

Participantii la Campania publicitara “Traieste sanatos cu LifeBox!” se obliga sa respecte prezentul Regulament oficial. În cazul nerespectarii prezentului regulament de Campanie publicitara premiul câstigat nu se va acorda.

Costurile de livrare a premiilor cad exclusiv in sarcina Organizatorului, insa castigatorul trebuie sa fie prezent la locatia stabilita in urma efectuarii comenzii.

Organizatorii Campaniei publicitare nu sunt raspunzatori pentru plata altor cheltuieli legate  de premiul câstigat, acestea cazând exclusiv în sarcina câstigatorului, inclusiv taxe si/sau alte obligatii financiare.

Prin inscrierea fiecarui participant Co-organizatorul Campaniei publicitare dobandeste toate drepturile de publicare a numelui si adresei respectivului participant, dreptul de radiodifuzare a numelui, adresei si imaginii sale, în orice conditii, fara alte consideratii sau plati.

Prezentul regulament de participare la Campania publicitara  “Traieste sanatos cu LifeBox!” este disponibil gratuit oricarui solicitant la sediul postului  Radio Impuls si Napoca FM din Cluj- Napoca, str. Octavian Goga, nr 42  si online pe site-ul www.radio-impuls.ro, respectiv www.napocafm.ro.

Co-organizatorul nu este responsabil de eventualele defectiuni tehnice aparute in timpul desfasurarii concursului, acestea fiind considerate ca si cauze exoneratoare de raspundere. Astfel, co-organizatorul nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemului acestora cum ar fi distribuitorii de energie electrica ( ex: oprirea curentului electric); operatori de telefonie mobila ( ex; nefunctionarea intr-o anumita zona a retelei oricaruia dintre operatorii retelelor de telefonie mobila avand ca efect intreruperea apelului ); proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii , internet, etc

 

SECTIUNEA 10. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Informarea persoanei vizate

 1. a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza;
 4. d) existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrarii.

(2) Dreptul de acces la date

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situatia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, împreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 1. a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 2. b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 3. c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 4. d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate;
 5. e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus, printr-o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

(3) Dreptul de interventie asupra datelor

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit:

 1. a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 2. b) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
  c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice masurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(4) Dreptul de opozitie

Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor în care exista dispozitii legale contrare. În caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

În vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus persoana vizata va înainta operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. În cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

(5) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 1. a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice în privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricarei alte decizii luate în privinta sa, care o afecteaza în mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care întruneste conditiile prevazute la lit. a).

 

Respectându-se celelalte garantii prevazute de lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, în urmatoarele situatii:

 1. a) decizia este luata în cadrul încheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 2. b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

(6) Dreptul de a se adresa justitiei

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plângere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încalcate.

Orice persoana care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia. Instanta competenta este cea în a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul.Cererea de chemare în judecata este scutita de taxa de timbru. 

SECTIUNEA 11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campania publicitara se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre  instantele judecatoresti din Cluj-Napoca.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.radio-impuls.ro  si www.napocafm.ro.


Share